Вітаю Вас Гість | RSS
Чт
2021-06-24, 19:44
сайт Сахновщинської селищної ради
Головна Регламент ради Реєстрація Вхід
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
1. Відмінно
2. Погано
3. Жахливо
4. Добре
5. Непогано
Всього відповідей: 9

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Р Е Г Л А М Е Н Т
Сахновщинської селищної ради

(Із змінами та доповненняим внесеними згідно
рішення ХVІІІ сесії VІ скликання від 12 січня 2012 року № 451,
рішення ХХ сесії VI скликання від 07 березня 2012 року № 483)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Селищна рада

1. Сахновщинська селищна рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до зако¬ну представляє територіальну громаду Сахновщинської селищної ради та здійснює від її імені та в її ін¬тересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими ак¬тами України, цим регламентом та іншими рішеннями селищної ради.
Стаття 2. Предмет регламенту

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготов¬ки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, поря¬док формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, поря¬док формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.
Стаття 3. Мова роботи ради

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.
2. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє укра¬їнською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому перек¬лад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організову¬ється виступаючим.
Стаття 4. Гласність в роботі ради

1. Засідання ради, постійних та тимчасових комі¬сій є відкритими і гласними.
2.За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:
1) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних пер¬сонального характеру, конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому по¬рядку і належить селищній раді, установам, підприємствам, організаціям ;
2) інформації, що становить державну таємницю.
3.Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері ін¬формації та відповідної таємниці воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.
4. Гласність роботи ради забезпечується:
1) доведенням до відома громадськості інформації про роботу ради;
2) публікацією звітів про роботу та рішень ради у засобах масової інформації, розміщенням на інформаційних стендах або будь-яким іншим способом;
3) уможливленням громадянам спостерігати роботу ради;
5. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у сесійному залу.
6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими осо¬бами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.
Стаття 5. Запрошені на засідання ради

На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошу¬ватися службові особи.
Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самовряду¬вання, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питан¬ня, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності.
На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або заре¬єстрованих на території селищної ради підприємств, установ та організацій незалеж¬но від форм власності зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на за¬сіданні за офіційним запрошенням.
Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попереджен¬ня головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбу¬вається засідання.
Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
2. Герб та прапор територіальної громади Сахновщинської селищної ради встановлюються в приміщенні селищної ради на постійно.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 7. Діяльність депутатів

1. Діяльність депутата під час сесії включає:
1) участь у засіданнях ради;
2) участь у засіданнях комісій ради та робочих чи підго¬товчих груп;
3) виконання доручень ради та її органів;
4) роботу у виборчому окрузі.
2.Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) - 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком ви¬падків виконання невідкладних доручень ради.
3.У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, сис¬тематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, відповідно до законів Ук¬раїни "Про місцеве самоврядування" та "Про статус депутатів місцевих рад" та в порядку, встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про:
а) повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків;
б) призначення голосування щодо ініціювання відкликання депутата. 4. Раз у півріччя депутат повинен прозвітувати раду та виборців про роботу в окрузі шляхом надання письмового звіту в раду та проведення зустрічей з виборцями на відповідному виборчому окрузі.
Стаття 8. Права депутата в раді

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що роз¬глядаються на засіданнях ради та її комісій, до складу яких він вхо¬дить.
Кожний депутат у раді та комісіях, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу комісій ради, може брати участь у їх роботі з правом дорадчого голосу.
2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:
1) обирати і бути обраним до органів ради;
2) пропонувати питання для розгляду радою та комісіями;
3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ра¬ди та комісій, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що прийма¬ються радою, поправки до них;
5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою комісій і кандидатур посадових осіб, які обираються, або затверджуються радою;
6) порушувати питання про недовіру комісіям, утвореним радою, їх керів¬никам, а також особам, яких обрано або затверджено радою,
7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання допо¬відачам, з процедурних питань - головуючому на засіданні;
8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника, підзвітного чи під¬контрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;
3. виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосуван¬ня, давати довідки;
4. оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, якщо вони мають суспільне значення;
1) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії рішень ради;
2) мати інші права, що випливають із законодавства України та рі¬шень ради.
2. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати голо¬вуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради, в якому він бере участь.
3. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади.
Стаття 9 «Помічники-консультанти депутата селищної ради»

1. Депутат Ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
2. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою

Стаття 10. «Депутатські фракції»

1. Депутатські фракції формуються на основі єдності поглядів або партійного членства депутатів.
2. Політична партія має право формувати у Раді лише одну депутатську фракцію.
3. Мінімальна кількість депутатів для формування депутатської фракції повинна становити не менше трьох депутатів Ради.
4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Діяльність фракцій визначається чинним законодавством України. Депутатські фракції можуть об’єднуватись у міжфракційні об’єднання.
5. Депутатські фракції мають право:
5.1. На пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях. ради.
5.2. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного.
5.3. Здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.
6. Забезпечення організації діяльності депутатських фракцій відповідно до чинного законодавства України покладається на керівника депутатської фракції.
7. Керівник депутатської фракції при необхідності забезпечує та поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні від депутатської фракції.

Стаття 11. «Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп»

1. Депутатська фракція реєструється у секретаря Ради. Умовою реєстрації є надходження до секретаріату Ради підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції , письмового повідомлення про сформування депутатської фракції та протоколу зборів депутатів селищної ради які виявили бажання увійти до фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції, а також прізвища керівника депутатської фракції, його заступника та її членів. Повна та скорочена назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної політичної партії.
2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції , її кількісний склад, керівника депутатської фракції та її членів. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської фракції
3. Про виключення депутата з депутатської фракції інформує Раду керівник депутатської фракції.
4. Про припинення діяльності депутатської фракції, склад якої стає меншим від необхідної мінімальної кількості депутатів, визначеної відповідно до цього Регламенту, оголошує секретар Ради на наступному пленарному засіданні Ради після настання такого факту.

Підрозділ 2. Посадові особи ради

Стаття 12. Селищний голова

1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади.
2. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення відповідною селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рі¬шення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинен¬ня його повноважень.
3. Повноваження селищного голови визначаються чинним законодав¬ством, цим регламентом, рішеннями ради і можуть бути припинені достро¬ково у випадках, передбачених чинним законодавством.
4. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є відповідаль¬ним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повно¬важень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним орга¬нам виконавчої влади.
5. Щорічно селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед:
1) радою про роботу виконавчих органів ради;
2) територіальною громадою .

Стаття 13. Секретар ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Пов¬новаження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
2. Секретар ради:
1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:
• скликає сесії ради;
• веде засідання ради;
• підписує протоколи сесії та її рішення;
2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населен¬ня, організовує контроль за їх виконанням;
5) координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації вико¬нання їх рекомендацій;
6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснен¬ня заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів, виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місце¬вим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
9) вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;
10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України "Про місцеве самоврядування" та цього регламенту.
3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради, їх друкування і, вносить відповідні пропозиції на розгляд селищного голови згідно з положеннями цього регламенту.

Підрозділ 3. Постійні комісії ради

Стаття 14. Постійні комісії

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснен¬ня повноважень щодо виконання рішень ради.
2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, поря¬док їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.
Стаття 15. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.
2. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.
3. Персональний склад комісії визначається бажаннями депутата, про¬позиціями та вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії.
4. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасова¬но або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переоб¬рано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.
5. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
6. Голови комісій обираються радою шляхом голосування за пропозицією селищного голови.
7. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані селищний голо¬ва, секретар ради.
Стаття 16. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:
1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектам нормативних та інших юридичних актів селищної ради, незалеж¬но від суб'єкту їх внесення;
2) здійснюють загальний контроль за виконанням селищного бюджету в час¬тині, що відноситься до їх компетенції;
3) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради;
4) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності місцевого самоврядування;
5) у разі необхідності публікують в засобах масової інформації, розміщують на інформаційних стендах або будь-яким іншим способом проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, висту¬пають ініціаторами, та організаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;
6) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого ре¬ферендуму;
Стаття 17. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:
1) створювати із свого складу тимчасові робочі гру¬пи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з складних питань на розгляд комісії;
2) створювати експертні групи, залучати необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;
3) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
4) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вноси¬ти пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів;
5) мати право обов'язкового слова від комісії при розгляді будь-якого пи¬тання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компе¬тенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат селищного бюджету;
6) підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями районної ради.
7) брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, що стосуються компетенції комісії.
2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених п.п. 3,4, частини 1 цієї статті секретар комісії направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріа¬ли будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
3. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов'язана вчасно при¬бути на засідання комісії.
4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов'язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повно¬важну особу для розгляду питання.
5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взя¬ти до відому інформацію про причини відсутності і прийняти рішення про¬вести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або пере¬нести засідання комісії на інший день.
6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бу¬ти порушено питання про її дисциплінарну відповідальність, перед органом, до компетенції якого належить приз¬начення цієї особи на посаду.
Стаття 18. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликаєть¬ся головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв'язку з проведенням чергової чи позачергової сесії ради та інших об¬ставин, відповідно до цього положення.
2. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
3. Головує на засіданнях комісії її голова, а у разі його відсутності заступ¬ник голови чи секретар комісії.
4. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.3 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
5. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.
Стаття 19. Порядок денний засідання комісії

1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з ураху¬ванням питань, що готуються на розгляд чергової сесії ради та плану роботи комісії та пропозицій, селищного голови, секретаря ради, виконавчого комітету, членів комісії.
2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комі¬сії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не запе¬речує більшість членів комісії.
Стаття 20. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вив¬чення питання, що розглядається шляхом голосування.
2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.
4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням меха¬нізмів громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
5. Висновки комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, селищним го¬ловою та виконавчими органами ради.
6. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяль¬ності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
7. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.
Стаття 21. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.
2. В протоколі вказується:
1) дата та місце проведення засідання комісії;
2) список членів комісії, присутніх на засіданні;
3) список запрошених на засідання комісії;
4) перелік питань, що розглядались;
5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
6) результати голосувань по кожному з рішень;
3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі дум¬ки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.
4. Протокол оформляється не пізніше двох робочих днів після проведення засідання і надається на підпис голові комісії.
5. Примірник належним чином оформленого та підписаного про¬токолу зберігається у справах постійної комісії.
Стаття 22. Спільне засідання комісій

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головую¬чий визначається за взаємним погодженням.
3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нор¬мам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.
5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосу¬вала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засі¬данні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, які підписуються головами комісій, або особами, що їх замінюють.
6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішен¬ням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.
7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена голов¬ною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.
Стаття 23. Забезпечення роботи комісій

1. Секретар ради, забезпечує комісію, для проведення засідань необхід¬ним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підля¬гають розгляду.
2. За заявкою голови комісії працівники ради забезпечують вирі¬шення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

Підрозділ 4. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 24. Тимчасова контрольна комісія ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготов¬ки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших до¬кументів ради з питань контролю над дотриманням конкретних рішень ра¬ди, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування .
2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою селищного го¬лови або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не вста¬новлено цим регламентом.
3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює, свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.
Стаття 25. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.
2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати:
1) назву комісії;
2) завдання комісії;
3) кількісний склад комісії;
4) обраного радою голову (співголів) комісії:
5) персональний склад членів комісії;
6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час ви¬конання певної роботи);
7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;
8) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, ор¬ганізаційного забезпечення роботи комісії.
3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають безпосереднє відношення.
4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч.3 цієї статті. У складі тимчасо¬вої контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутат¬ські фракції ради.
5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимча¬сової контрольної комісії здійснюється окремо.
6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його від¬сутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

Стаття 26. Припинення тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали.
2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення.
3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прий¬няттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.
Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Червень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту
  • Create a free website
  • uCoz Community
  • uCoz Textbook
  • Video Tutorials
  • Official Templates Store
  • Best Websites Examples

  • Copyright MyCorp © 2021
    Створити безкоштовний сайт на uCoz